นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

 

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า  “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมการใช้ และการเปิดเผยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการจัดเก็บรวมถึงสิทธิต่างๆของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

 
1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ 

“ข้อมูลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล แต่มีความอ่อนไหวและอาจสุ่มเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูล สุขภาพ ความพิการหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยในการเก็บรวบรวมนั้น จะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลที่อ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่อ่อนไหว จะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

 

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ และจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

  1. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและการให้บริการของบริษัท
  2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
  4. เพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความเป็นปัจจุบัน
  5. เพื่อป้องกันอันตรายร้ายแรงอันอาจเกิดต่อสุขภาพและชีวิต
  6. เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่เจ้าของข้อมูลสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล และไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล
  7. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมี ความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลให้แก่ บริษัทย่อย ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

 

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การดูแล ข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการรั่วไหลของข้อมูล การปรับเปลี่ยนหรือการทำลายข้อมูลส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัท สามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

6. การควบคุมผู้ให้บริการภายนอก

บริษัทอาจมอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัท จะเลือกผู้ให้บริการที่ได้รับการยืนยันว่ามีความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเท่านั้น โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวตามขอบเขตการใช้งานและการให้บริการ และกำหนดให้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิธีการ ที่คล้ายกันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการได้มีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

 

7. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานหรือการให้บริการกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ ความยินยอมกับบริษัทได้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการ ใช้ เก็บรวบรวม หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและขอทำสำเนาข้อมูล ส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัท
  3. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และเป็นไปตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
  4. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท
  5. สิทธิในการลบ ทำลาย หรือระงับการใช้  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้บริษัท ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ หากการดำเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมาย
  6. สิทธิในการแก้ไข เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผล การพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของ เจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 

9. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยบริษัท จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นที่เห็นว่าเหมาะสมต่อไป

 

10. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท

ติดต่อ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ : นางสาวพินิจพร ภูยาดาว

ที่อยู่ : บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 

555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต 2701-2704 ชั้นที่ 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2513-3003    

อีเมล์ : dpo@verandaresort.com

 

 

นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

 

เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ และอาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเรา เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการและช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพ ของการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่านให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม

 

เราจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์นี้

 

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้นคุกกี้จะถูก ส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งรองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้ มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้และให้บริการที่เหมาะสมกับท่านมากยิ่งขึ้น

 

เราใช้คุกกี้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดียิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยเราใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี้ ;

 

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย

 

คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies) : เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์ม ได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) : เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งาน หน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชม เว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบ ความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

 

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistic Cookies) : เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ท่านรับทราบว่าเราจะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเราอาจ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

หากเว็บไซต์ของเรามีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

 

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์ ตั้งค่าคุกกี้ 

 

ทั้งนี้ บราวเซอร์ส่วนใหญ่ได้มีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน โดยการปรับเปลี่ยนของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือรูปแบบของการแสดงผล ของเว็บไซต์ 

 

อย่างไรก็ตาม เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์นี้ และอาจส่งผลให้ รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้

กลับหน้าหลัก
 
Loading...